Mezinárodní pohár plemen

Fubine - Itálie, 29. června - 1. července 2018
aplikace není v provozu!! toto je test
the application is not running yet!! this is just testing
pravidla IABC
Část 1 – Všeobecná ustanovení

Mezinárodní pohár plemen (IABC) je vrcholná mezinárodní soutěž agility, jejíž pravidla umožňují, aby své vrcholné výkony na parkuru předvedli zástupci široké palety různých plemen psů. Tato soutěž tak podtrhuje univerzální krásu agility jako kynologické disciplíny určené téměř všem plemenům.

Základní myšlenka IABC byla v prvopočátku inspirována skutečností, že agility původně vzniklo jako sport pro všechny psy. Neměli bychom na to zapomínat. Univerzálnost této disciplíny je přeci její největší předností, díky které si agility stále nachází cestu k mnoha novým nadšencům ze všech koutů světa a přináší tak každodenně nové radostné sportovní zážitky mnoha lidem i psům bez rozdílu.

Průběh IABC se řídí aktuálně platnými pravidly agility FCI. Tam, kde je to nutné, použije se úprava pravidel FCI platná v pořadatelské zemi. Výjimkou jsou speciální finálové běhy, které se řídí pravidly popsanými v tomto textu, stejně tak jako způsoby vyhodnocování, určování pořadí a postupové klíče do finále jednotlivých soutěží IABC.

IABC zahrnuje čtyři různé soutěže: soutěž plemen, dvojic, družstev a národů. Aby bylo možné závod dobře organizačně zajistit a přitom udržet jeho příjemnou a přátelskou atmosféru, omezuje se počet zúčastněných týmů na nejvýše 350.

Plemenem v pravidlech IABC rozumíme uznané plemeno FCI, které má své samostatné číslo plemenného standardu FCI. K rozdílům (například barevným) v rámci jednoho standardu FCI se nepřihlíží.

Mezinárodní pohár plemen je otevřeným závodem pro všechny psy, mohou se jej tedy zúčastnit i psi bez průkazu původu, kříženci, či psi neuznaných plemen FCI. Všechny tyto psy pro účely IABC řadíme do jednoho plemene, které pracovně nazýváme „kříženci“.

Závodník má povinnost uvést do přihlášky s názvem svého plemene i číslo zápisu/rodokmenu v plemenné knize příslušné země.

V jeden den může pes závodit pouze s jedním psovodem. V každé soutěži (družstva, dvojice, jednotlivci, či národy), může pes závodit pouze s jedním psovodem.

Část 2 - Soutěž plemen
a) podmínky účasti

Soutěže plemen se mohou zúčastnit všechny přihlášené týmy.

b) kvalifikace

Kvalifikační část soutěže představuje jeden běh Agility a jeden běh Jumping. Výsledky v těchto bězích jsou vyhodnoceny v rámci jednotlivých plemen v každé velikostní kategorii.

Za každé plemeno se v dané velikostní kategorii do finále kvalifikují nejvýše 3 nejlepší týmy z běhu Agility a 3 nejlepší týmy z běhu Jumping.

Přesný počet kvalifikovaných týmů za konkrétní plemeno závisí na celkovém počtu účastníků tohoto plemene v daném běhu a velikostní kategorii takto:

 • je-li plemeno v dané velikostní kategorii zastoupeno 1-3 účastníky, postupuje 1 tým z každého běhu (1 z Agility, 1 z Jumpingu)
 • soutěží-li v dané kategorii 4-6 zástupců téhož plemene, potom do finále postupují 2 nejlepší týmy z každého běhu (2 z Agility, 2 z Jumpingu)
 • při účasti 7 a více týmů daného plemene v příslušné kategorii postupují do finále 3 nejlepší týmy z každého běhu (3 z Agility, 3 z Jumpingu).

Jestliže se v druhém běhu na kvalifikované pozici umístí tým, který již je kvalifikovaný z běhu prvního, pak se kvalifikační místo dále nepřesouvá na další v pořadí umístěný tým.

Tým, který se diskvalifikuje v běhu Agility a stejně tak v běhu Jumping jednotlivců, nemůže do finále postoupit.

c) finále

Finálovým během soutěže plemen je běh Agility, kde se vyhodnotí pořadí jednotlivých týmů dle trestných bodů a času v každé velikostní kategorii. Startovní listina se uzpůsobí tak, aby zástupci jednoho plemene startovali v dané velikostní kategorii vždy hned po sobě.

Část 3 - Soutěž dvojic
a) podmínky účasti

Dvojici tvoří vždy 2 týmy, v nichž obou jsou psi téhož plemene.

Dvojice může být složena ze dvou týmů různých velikostních kategorií. V takovém případě každý tým běží v soutěž dvojic parkur, který je upraven pro jeho velikostní kategorii, ale celkový výsledek dvojice se vyhodnocuje ve vyšší z těchto dvou kategorií.

Týmy, které nemají dvojici, se mohou soutěže zúčastnit, nebudou však v rámci soutěže dvojic vyhodnocovány a samozřejmě se nemohou kvalifikovat do finále této soutěže. Dvojici může tvořit i jeden psovod se dvěma psy. Musí však být schopen v případě postupu do finále zvládnout běžet finálový běh ve formě štafety.

b) kvalifikace

Kvalifikační část soutěže sestává ze dvou běhů – Agility dvojic a Jumpingu dvojic. V těchto bězích nemusí týmy, které spolu tvoří dvojici, startovat jeden po druhém, mohou být na startovní listině zařazeny libovolně.

V každém běhu se podle počtu trestných bodů a času určí ten lepší ze dvou výsledků, které dosáhly oba týmy dané dvojice. Lepší výsledek v běhu Agility a lepší výsledek v běhu Jumping se sečtou (součet trestných bodů a časů). Pořadí v soutěži dvojic je pak určeno právě pořadím těchto součtů (o lepším pořadí dvojice rozhoduje menší počet trestných bodů v součtu a v případě rovnosti lepší součet časů).

Do finále postupují vždy 2 nejlepší dvojice každého plemene, a to bez ohledu na celkový počet dvojic, které v soutěži reprezentovaly toto plemeno. Budou-li oba týmy v jednom či druhém běhu dvojic diskvalifikovány, pak je dvojice diskvalifikována jako celek a ztrácí možnost finálové účasti.

c) finále

Finále soutěže dvojic je štafetový běh složený ze dvou částí – Agility a Jumping – postavených v jednom parkuru. Každá část štafety má maximálně 12 překážek. Jeden tým z dvojice pak běží první část štafety, druhý tým běží část druhou. Mezi jednotlivými částmi finálového běhu si psovodi předají štafetový kolík.

Běh posuzují dva rozhodčí, kteří před začátkem finále definují štafetový kolík a seznámí závodníky s pravidly jeho předávky.

O konečném pořadí rozhoduje celkový součet trestných bodů a času za obě části finálového běhu dané dvojice. Dojde-li kdekoliv na trati k diskvalifikaci jednoho či druhého týmu dvojice (v první či druhé části, případně při porušení pravidel předávky), pak je celá tato dvojice diskvalifikována bez nároku na umístění ve finálovém běhu.

Část 4 - Soutěž družstev
a) podmínky účasti

Družstvo tvoří 3 nebo 4 týmy stejné velikostní kategorie. Psi v družstvu na rozdíl od soutěže dvojic nesmí být zástupci téhož plemene. V každém družstvu tedy musí být zastoupena minimálně 2 různá plemena. Družstvo může tvořit i jeden psovod s více psy. (Zde připomínáme, že všichni psi bez průkazu původu, kříženci, či psi neuznaných plemen FCI jsou pro účely IABC zahrnuti v jedné plemenné kategorii – „kříženci“. Družstvo tedy nemůže být tvořeno pouze „kříženci“, respektive v každém družstvu musí být zastoupen alespoň jeden jedinec plemene řádně uznaného FCI.)

Dojde-li k neúčasti, zranění člena družstva, či jiné podobné okolnosti, je možné složení družstva změnit. Takovou změnu je třeba nahlásit pořadateli nejpozději při vstupní prezenci. Týmy, které nemají družstvo, se mohou soutěže zúčastnit, nebudou však v rámci soutěže družstev vyhodnocovány a samozřejmě se nemohou kvalifikovat do finále této soutěže.

b) kvalifikace

Kvalifikační část zahrnuje dva běhy – Agility Družstev a Jumping družstev. Startovní listiny těchto běhů jsou uspořádány vždy podle družstev (členové jednoho družstva startují po sobě).

Pořadí soutěže družstev se určuje podle součtu trestných bodů a časů tří nejlepších týmůdaného družstva v běhu Agility družstev a tří nejlepších týmů tohoto družstva v běhu Jumping družstev.

Pokud je mezi třemi nejlepšími výsledky daného družstva v jednom či druhém běhu diskvalifikace (respektive družstvo nedosáhne alespoň tří dokončených běhů Agility a alespoň tří dokončených běhů Jumping), pak je družstvo diskvalifikováno jako celek a ztrácí možnost finálové účasti.

Do finále postupují 3 nejlepší družstva každé velikostní kategorie z každého běhu, nejvýše tedy 6 různých družstev dané velikostní kategorie. Pokud se v druhém běhu mezi třemi nejlepšími umístí družstvo či družstva, která již do finále postoupila z běhu prvního, pak se jejich kvalifikační pozice nepřesouvá na níže umístěná družstva. Počet postupujících družstev do finále je potom nižší než 6 právě o počet družstev, která se kvalifikovala z obou běhů.

c) finále

Finálovým během soutěže družstev je DOMINO – agility hra, kdy jeden parkur překonávají postupně různé týmy po úsecích, které si mezi sebou dohodou určí. Běh posuzují dva nebo až tři rozhodčí, kteří postaví parkur Agility o nejvýše 30 překážkách. Každé družstvo si pak rozdělí tento parkur na minimálně 6 sekvencí. Každou následnou sekvenci musí běžet jiný tým daného družstva, než který běžel sekvenci předcházející. Celkově tedy družstvo na trati provede minimálně 5 výměn. Maximální počet sekvencí, resp. výměn není omezen. Sekvence musí být nejprve řádně dokončena jedním týmem (pes tedy musí opustit poslední překážku sekvence), než začne druhý tým překonávat sekvenci následující. Tým, který momentálně neběží aktuální sekvenci finálového běhu, nesmí překonat žádnou překážku v parkuru. Pokud se tak stane, je družstvo diskvalifikováno.

Část 5 - Soutěž národů
a) podmínky účasti

Do soutěže národů jsou zařazeny všechny přihlášené týmy. Tým reprezentuje na IABC tu zemi, jejíž národní kynologická organizace vydala jeho výkonnostní průkaz.

b) způsob vyhodnocení

Soutěž národů se vyhodnocuje pouze z jednoho běhu – Jumpingu národů.V každé velikostní kategorii se z tohoto běhu určí pořadí prvních deseti týmů podle trestných bodů a času. Prvním deseti umístěným týmům v každé velikostní kategorii se přidělují body takto:

 • 1. místo: 15 bodů
 • 2. místo: 12 bodů
 • 3. místo: 9 bodů
 • 4. místo: 7 bodů
 • 5. místo: 6 bodů
 • 6. místo: 5 bodů
 • 7. místo: 4 bodů
 • 8. místo: 3 bodů
 • 9. místo: 2 bodů
 • 10. místo: 1 bod

Body se přidělují jen týmům, které dokončily běh bez diskvalifikace. Každé zemi se sečtou získané body v Jumpingu národů ve všech třech velikostních kategoriích. Vítězem soutěže národů se stává země s nejvyšším bodovým součtem. V případě rovnosti bodového součtu se lépe umístí ta země, která svého bodového součtu dosáhla s menším počtem bodovaných týmů.

příklad:
 • Země A má tři bodované týmy – 1. místo Large (15b), druhé místo Medium (12b), 8. místo Small (3b) – celkem 30 bodů, 3 bodované týmy.
 • Země B dosáhla 8. místa Large (3b), dále v každé kategorii získala 6. místo (3x5=15b) a v každé kategorii obsadila i 7. místo (3x4=12b). Celkový bodový součet je rovněž 30, bodovaných týmů je však 7.

V tomto příkladu získává lepší umístění země A.

Pokud je shodný i počet týmů zemí, které dosáhly stejného bodového součtu, pak o pořadírozhodne menší počet trestných bodů všech bodovaných týmů, a v případě i této rovnosti pak rozhoduje lepší součet časů všech bodovaných týmů.

Pravidla pro pořadatele IABC

Doporučený program

pátek
 • Agility družstev
 • Jumping družstev
 • Finále družstev
sobota
 • Agility dvojic
 • Jumping dvojic
 • Soutěž národů
 • Finále dvojic
neděle
 • Agility jednotlivců
 • Jumping jednotlivců
 • Finále jednotlivců

Pořadatel má právo doporučený časový rozvrh běhů změnit. Stejně tak může závod doplnit dalšími běhy. Závod IABC může být uspořádán v nejméně dvou, nejvíce však ve čtyřech soutěžních dnech.

Pořadatelem IABC může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba se sídlem či bydlištěm na území členské země FCI. IABC musí být pořádán jako oficiální závod agility uznaný národní kynologickou organizací pořadatelské země, která je členem FCI.

Pravidla pro pořádání IABC:
 • dodržení základní myšlenky IABC, pravidel a programu,
 • použití loga IABC s úpravou dle pořádající země pro daný rok,
 • zajištění upomínkových předmětů IABC pro všechny účastníky,
 • zpřístupnění všech informací o závodech na webových stránkách www.iabc-agility.com,
 • uspořádání společenského večírku s hudbou a pohoštěním,
 • uspořádání tomboly,
 • garantování 3 startujících týmů bez zaplacení startovného - 3 výherci tomboly z předcházejícího ročníku mají startovné na příští ročník zdarma,
 • závod musí být uspořádán vždy tak, aby alespoň jeden jeho soutěžní den připadal do měsíce června,
 • zaslat výsledky a informace o 3 výhercích tomboly, kteří mají startovné zdarma na adresu Antonína Grygara agrygar@atlas.cz,
 • pořadatel následného ročníku musí rok dopředu zaslat informace, plakát a 3 výherní losy do tomboly pořadatelům předcházejícího ročníku, aby mohly být informace v katalogu a na webu.
přihlášení uživatele
 • zapomněli jste heslo?
 • obnova hesla
 • nemáte uživatelský účet?
 • zaregistrujte se
 • napište nám
© 2017 - Loyza & Loyza development, Chvalnov, the Universe